ซ่อมสะพานแขวนฮาแหล่จะ @เชียงราย

สะพานแขวนฮาแหล่จะสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำกกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชื่อมสองหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านจะเดื่อของชุมขนชาวกะเหรี่ยงที่เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และหมู่บ้านแคววัวดำเข้าด้วยกัน ความสำคัญของสะพานนี้คือ เป็นเส้นทางสัญจรของนักเรียนชาวกะเหรี่ยงกว่า 300 คน ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านจะเดื่อ ข้ามมาเรียนที่โรงเรียนผาขวางวิทยา ในหมู่บ้านแควัวดำ โดยที่สะพานดังกล่าวสามารถช่วยร่นระยะในการเดินทางได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ความชำรุดของสะพานที่เกิดขึ้นก่อนการซ่อมแซมมีผลกระทบโดยตรงกับโรงเรียน เพราะถ้านักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ จะส่งผลให้โรงเรียนถูกปิดตัวลง นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางขนส่งพืชไร่พืชสวนทางการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงทั้ง 2 ฝั่งด้วย สิงห์อาสาจึงเดินทางขึ้นเหนือไปพิชิตภารกิจซ่อมสะพานแขวนฮาแหล่จะ ในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม กำลังหลักในการซ่อม สะพานครั้งนี้มาจาก น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นอกจากนี้ยังมียังได้เพื่อนๆ สมาชิกสิงห์อาสาที่ได้ทราบข่าวจากแฟนเพจสิงห์อาสาเดินทางไปร่วมภารกิจซ่อมสะพานแขวนครั้งนี้ด้วย สิงห์อาสาได้นำไม้ท่อนใหม่มาทำสะพาน เพื่อให้สะพานมีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติ โดยพิธีส่งมอบสะพานแขวนฮาแหล่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภารกิจดีๆ แบบนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ ถ้าขาดการร่วมแรงร่วมใจจากเครือข่ายนักศึกษา และเพื่อนๆ สิงห์อาสาทุกคน ขอบคุณครับ :’)

Related Posts