ปราชญ์ชาวบ้าน @เชียงราย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา สิงห์อาสา ร่วมกับอาจารย์พรรณพิมล ปันคำ ผู้ที่ได้รับการยอมรับ และยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโครงการ “ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรอินทรีย์ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการฯดังกล่าว ยังได้จัดกิจกรรม “โรงเรียนชาวนา” เพื่ออบรมทักษะและให้ความรู้ที่สำคัญในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แก่ตัวแทนเกษตรกรของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดเชียงรายกว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับพื้นที่ไร่นาของตนเอง และยังสามารถนำไปเผยแพร่ต่อในชุมชนของตนเองอีกด้วย “โรงเรียนชาวนา” เป็นโรงเรียนสำหรับการอบรบทักษะและถ่ายทอดเกร็ดความรู้ ผ่านการสอนในรูปแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ลงพื้นพร้อมกับทีมงานสิงห์อาสาเพื่อตรวจวัดแปลงนา สำรวจจำนวนแมลงก่อนทำแปลงนาเกษตรอินทรีย์ ในแปลงนาแมลงที่สามารถพบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแมลงตัวดี (แมลงที่มีประโยชน์ต่อแปลงนา) และแมลงตัวไม่ดี (แมลงที่บ่อนทำลายแปลงนาให้เสื่อมสภาพ) ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบว่าจำนวนแมลงตัวไม่ดีมากกว่าแมลงตัวดี แปลงนานั้นจะได้รับการฉีดยาที่สกัดจากสมุนไพร ซึ่งตัวยาดังกล่าวสามารถผลิตได้เองตามสูตรของโรงเรียนชาวนา และไม่มีผลข้างเคียงต่อแมลงตัวดีแม้แต่น้อยครับ

Related Posts