ส่งมอบความสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ส่งมอบความสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (นนทบุรี)” กิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษานานาชาติมาเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรม เช่น การถวายสังฆทานและเรียนรู้วิถีพุทธ ที่วัดชลประธานรังสฤษดิ์ เรียนรู้วิธีทำขนมไทย (ลูกชุบ, วุ้นกะทิสายรุ้ง) สอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องๆ บ้านนนทภูมิ นอกจากนี้ยังมีน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา จากชมรม AIESEC Thailand, เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขในครั้งนี้ด้วย

Related Posts