เครือข่ายพันธมิตรสิงห์อาสา คือ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่พกพาหัวใจซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตอาสามาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสมัคร ขึ้นเหนือล่องใต้ เดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาตนเอง

จังหวัดขอนแก่น

สถาบัน

1.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การนักศึกษา
2. ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
3. ชมรมโรตาแรคท์
4. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
5. ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา
6. กองสื่อสารองค์กร

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมครูอาสา

จังหวัดนครราชสีมา

สถาบัน

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดมหาสารคาม

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
2. ชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
3. ชมรมสานฝันคนสร้างป่า
4. ชมรมมรดกอีสานใต้

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1.ชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย
2.ชมรมพิราบขาว

จังหวัดกาฬสินธุ์

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาสมัครร่วมใจ กู้ภัยอีสานล้านช้าง

จังหวัดสกลนคร

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมกู้ภัยพระพุทธรัชช
2. ชมรมต้นกล้าอาสา

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

จังหวัดชัยภูมิ

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

จังหวัดบุรีรัมย์

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. ชมรมค่ายอาสาพัฒนา
3. ชมรมรากแก้ว

จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การนักศึกษา

จังหวัดเลย

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดสุรินทร์

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. ชมรมสิงห์อาสา

จังหวัดอุดรธานี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

จังหวัดสงขลา

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมโรตาแรคท์
2. ชมรมอาสาพัฒนา
3. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม

2. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมนครา

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมนักศึกษาจิตอาสา

จังหวัดภูเก็ต

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. คณะเกษตรศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมนาคบุตร

จังหวัดยะลา

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดกรุงเทพฯ

สถาบัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การบริหารสโมสรนิสิต
2. ชมรมโรตาแรคท์
3. คณะนิติศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอีสาน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมสัตวบาลอาสา
2. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. ชมรมเสรีชน

5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะประมง
2. คณะวนศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมเศรษฐศาสตร์อาสา

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
2. ชมรมอีสาน

9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ชมรมโรตาแรคท์
4. คณะศิลปศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา

11. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

12. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมโบราณคดี คณะโบราณคดี

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2. ชมรมปันฝันปันยิ้ม
3. ชมรมปิดทองหลังพระ
4. ชมรมศิลป์อาสา

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมต้นกล้าอาสา
2. ชมรมหมอภาษา

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมปลุกฝันสร้างรอยยิ้ม

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยาเขตพระนครใต้ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ จ.กรุงเทพฯ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขตเทเวศร์ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตโชติเวช จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตพระนครเหนือ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

21. มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพฯ
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดปทุมธานี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมโรตาแรคท์
2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา
2. ชมรมค่ายรัฐศาสตร์อาสา
3. คณะนิติศาสตร์
4. คณะรัฐศาสตร์
5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
6. คณะเศรษฐศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดนครปฐม

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมอาสาพัฒนา
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. ชมรม CIP อาสา

จังหวัดชลบุรี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การนักศึกษา
2. ชมรมอาสาพัฒนา

จังหวัดสมุทรปราการ

สถาบัน

1. มหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การนักศึกษา
2. ชมรมลูกโพธิ์อาสา

จังหวัดกาญจนบุรี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดราชบุรี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมสิงห์ราชพฤกษ์อาสา

จังหวัดลพบุรี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา
2. ชมรมกล้าป่ะล่ะ

จังหวัดเพชรบุรี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดจันทบุรี

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดเชียงราย

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การนักศึกษา
2. ชมรมอาสาพัฒนา
3. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1.องค์การนักศึกษา
2.ชมรมเกลียวเชือก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมลูกช้างคืนถิ่น
2. ชมรมอาสาพัฒนา
3. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมนกเสรี
2. ชมรมรากแก้ว
3. ชมรมอาสาพัฒนา

3. มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรมสังคมสร้างค่าย

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. กองกิจการนักศึกษา

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

จังหวัดนครสวรรค์

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1.กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดพะเยา

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะรัฐศาสตร์
2. ชมรมกระดานดำ

จังหวัดลำปาง

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จังหวัดพิษณุโลก

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. องค์การนักศึกษา
2. ชมรมอาสาพัฒนา
3. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ชมรมเพื่อนชาวดอย
5. คณะสังคมศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1. ชมรม World Carp

จังหวัดอุตรดิตถ์

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1.กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1.กองพัฒนานักศึกษา

จังหวัดเพชรบูรณ์

สถาบัน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะ/หน่วยงาน/ชมรม

1.กองพัฒนานักศึกษา