โครงการโรงเรียนชาวนา ครั้งที่ 4

โครงการอบรมวิชาชีพช่างยังคงดำเนินการต่อเนื่องในเดือนตุลาคม แต่ในขณะเดียวกัน สิงห์อาสาก็มีอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการควบคู่กันไปด้วย นั่นก็คือ โครงการโรงเรียนชาวนา ครั้งที่ 4 ซึ่งสิงห์อาสามีโอกาสได้ร่วมงานกับปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน สิงห์อาสา – เชียงราย) จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้ด้านเกษตรอย่างถ่องแท้ งดการใช้สารเคมีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าเดิม เพราะเมื่อผลผลิตดีก็จะขายได้ มีรายได้มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ช่วยให้คุณภาพของเกษตรกรไทยดีขึ้น แถมคนที่ซื้อพืชผักไปทานก็จะได้สุขภาพดี หมดห่วงเรื่องสารเคมีปนเปื้อนไปด้วย โดยโครงการนี้จะจัดอบรม 5 เดือนเต็ม และให้ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยส่งต่อความรู้อย่างเข้มข้น เพื่อที่ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้กลับไปแชร์ให้คนในชุมชนของตัวเองนำไปพัฒนาการเกษตรของชุมชนกันต่อไป

Related Posts