โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง

โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศรางวัล “Asia Responsible Entrepreneurship Awards” (AREA) สาขา การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2017 จากองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย (Enterprise Asia) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ก่อตั้งโดยองค์การ “Enterprise Asia” เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย มีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งทาง Enterprise Asia คาดหวังว่ารางวัลดังกล่าวจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสานต่อและปรับปรุงโครงการนั้น พร้อมทั้งร่วมแบ่งปันความรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น เพื่อช่วยพัฒนาโลกของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง เป็นโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีให้แนวทางสิงห์อาสา หาความเป็นไปได้ในการใช้เงินตั้งต้นจำนวน 30,000 บาท สร้างความ กินดี อยู่ดี ให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียน โดยมีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นทีมงานลงพื้นที่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาดุก

ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้ นักเรียนสามารถนำไปเลี้ยงชีพ เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้และพัฒนาไปสู่การนำผลผลิตที่เหลือไปวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว โดยทางองค์กรมีการวางเป้าหมายขยายโครงการสู่ 100 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

Related Posts