หลักสูตร

Home Service

and Office Skills

หลักสูตร Home Service and Office Skills นับว่าเป็นหลักสูตรที่ 7 แล้วตั้งแต่ที่มีโครงการสิงห์อาสาจ้างงาน-สร้างอาชีพเกิดขึ้น ตามนโยบายของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ซึ่งเปิดอบรมและส่งต่อทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ให้ทุกคนไปต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

อบรมช่างไฟฟ้าบ้าน

เสริมสร้างพื้นฐานอาชีพช่าง

หลักสูตรแรกของการอบรมโครงการวิชาชีพช่าง Home Service เริ่มขึ้นในวันที่ 14-15 สิงหาคม เพื่ออบรมภาพรวมของอาชีพช่างไฟฟ้าและโอกาสทางการตลาด ซึ่งก็ได้คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี มาเป็นวิทยากรให้ โดยแบ่งหลักสูตรในการอบรมตลอดทั้ง 2 วันเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้าน การตรวจเช็กปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟ และการทดสอบเบรกเกอร์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคนเรียนช่าง เพราะความรู้ตรงนี้สามารถนำไปต่อยอด เป็นบันไดเบิกทางสู่สายงานอื่น ๆ ในวิชาชีพเดียวกันได้อีกหลากหลาย

อบรมเป็นช่างแอร์

อาชีพมาแรง สร้างรายได้ดี

อีกหนึ่งหลักสูตรมาแรงที่มีคนให้ความสนใจลงทะเบียนจนเต็มภายในเวลาอันรวดเร็วคือ หลักสูตรช่างแอร์ที่อบรมกันไปวันที่ 29-30 สิงหาคม พร้อมเนื้อหาอัดแน่นตลอดทั้ง 2 วัน โดยคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งมาแบ่งปันความรู้ และเทคนิคดี ๆ กันตั้งแต่หัวข้อพื้นฐานอย่างเช่น ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอร์ การดูแลความปลอดภัยระหว่างซ่อมแซม และลงมือฝึกปฏิบัติกันแบบสมจริง ซึ่งมีการลงพื้นที่ไปล้างแอร์ที่บ้านคนและวัด เพื่อให้ผู้ที่มาอบรมได้สัมผัสประสบการณ์หน้างานจริง

อุปกรณ์พร้อม 1 คนต่อ 1 กล่อง

ลดการใช้ของร่วมกัน

ถึงจะผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ Covid-19 ยังไม่หายไปไหน เรายังต้องระมัดระวังเรื่องนี้กันอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง ในการอบรมตลอดทั้ง 2 หลักสูตร นอกจากสิงห์อาสาจะมีจุดคัดกรองสำหรับผู้เข้าอบรมแล้ว เรายังจัดเตรียมกล่องอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการอบรมให้คนละ 1 กล่อง เพื่อลดการใช้สิ่งของร่วมกัน ตามมาตรการป้องกัน Covid-19

ความรู้จาก

หลากหลายสถาบัน

โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี, วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ และการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) ที่มาเป็นวิทยากร ทั้งโครงการช่างไฟฟ้าบ้าน ช่างแอร์ที่อบรมจบไปแล้ว ตลอดจนการอบรมช่างประปา, กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น, ช่างคอมฯ และ E-Commerce ทำธุรกิจออนไลน์ ที่อบรมในเดือนต่อ ๆ ไปด้วย