LEARNING THAI CULTURE, GIVING BACK TO SOCIETY INSPIRED BY SINGHA R-SA

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคนานาชาติ) จัดโครงการ ‘Learning Thai Culture, Giving back to society inspired by SINGHA ARSA’ โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อส

ปลูกป่าชายเลน @สมุทรสงคราม

บรรดาหนุ่มสาวที่กำลังยืนล้อมวงกันอยู่นี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นพวกเราชาวสิงห์อาสา และนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า 25 คนที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยายความรู้เรื่องป่าช

ภารกิจแต้มสีอย่างสร้างสรรค์ @สมุทรสงคราม

สำหรับเด็กวัยกำลังโต นอกจากพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้ว พัฒนาการทางด้านสมองก็สำคัญเช่นกัน เพราะเหตุนี้ สิงห์อาสาจึงสนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL (Brain-Based Learning)